MENU

Beleidsplannen

Pedagogisch Beleidsplan

Bij Flexikids moet het kind zich goed kunnen ontplooien. Daarom is er een Pedagogisch Beleidsplan gemaakt. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach (Sandra van der Horst) ontwikkelt het pedagogisch beleid van Flexikids en legt aan pedagogisch medewerkers uit hoe zij dit in de praktijk kunnen uitvoeren. Hiervoor gebruikt zij o.a. de “pedagogische kwaliteitsboom”. Deze hangt op de groepen, dient als hulpmiddel voor medewerkers  en maakt de uitvoering van het pedagogisch beleid inzichtelijk voor ouders en inspectie. Ook worden de medewerkers op pedagogisch gebied individueel én groepsgericht gecoacht. De coach heeft oog voor de individuele behoeften en leerpunten van de medewerkers, want iedereen werkt op een andere manier. De pedagogisch beleidsmedewerker is verplicht om 50 uur per jaar per locatie (KDV, BSO en BSO Albatros) te besteden aan het pedagogisch beleid en de coach is verplicht om iedere medewerker voor maximaal 10 uur per jaar te coachen op basis van een door haar gemaakt beleid- en/of coachingsplan. 

Ons pedagogisch beleidsplan omschrijft onder andere:

  • Een viertal opvoedings(ontwikkelings)doelen:
  • emotionele veiligheid
  • persoonlijke competentie
  • sociale competentie
  • normen en waarden
  • Groepsgrootte, leeftijdsopbouw en het aantal medewerkers per groep
  • Verzorging van de kinderen
  • Ouderbeleid

De ontwikkelingsdoelen worden gestimuleerd door onze deskundige medewerkers in combinatie met het aanwezige speel- en leermateriaal. 

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u uiteraard inzien. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en (bij evt. wijzigingen) ter goedkeuring aangeboden aan de oudercommissie. Na goedkeuring wordt het plan met de medewerkers besproken in een teamoverleg. Tevens wordt het plan jaarlijks beoordeeld door de GGD-inspectie. Het inspectierapport kunt u eveneens inzien (zie "inspectierapporten GGD").

Klik hier om ons Pedagogisch beleidsplan KDV te bekijken.
Klik hier om ons Pedagogisch beleidsplan BSO te bekijken.

 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

In het kader van de nieuwe IKK is de kinderopvang per 1 januari 2019 verplicht tot het hebben van een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Dit plan wordt tijdens elk teamoverleg besproken en zo nodig bijgesteld. Het beleidsplan ligt ter inzage voor ouders, wordt jaarlijks genoemd in de nieuwsbrief voor ouders en als bijlage naar de ouders gemaild. 

De wet schrijft voor dat er op iedere locatie altijd een EHBO-er en BHV-er aanwezig moet zijn. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom doen we niet moeilijk en beschikken gewoon al onze pedagogisch medewerkers over een EHBO-diploma. Momenteel zijn er dagelijks voldoende Bedrijfshulpverleners aanwezig maar sinds 2019 laten we ook gewoon ál onze medewerkers opleiden tot Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Op de locaties zijn meerdere EHBO-trommels aanwezig en deze worden regelmatig gecontroleerd op inhoud. Tevens zijn gif-, EHBO- en brandwondenwijzers aanwezig. De medewerker weet te handelen bij (kinder)ziektes en welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden. 

Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van gezondheid (hygiëne) en veiligheid. Deze wordt ter beoordeling aangeboden aan de GGD-inspectie.

Ieder kind verdient onze optimale aandacht en zorg. Binnen ons kinderdagverblijf en beide BSO’s zijn wij continu bezig met het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van de kinderen die wij verzorgen.

Om dit op een goede manier te kunnen doen, hebben wij een uitgebreid Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld om te zorgen dat de kinderen, op welk gebied dan ook, aan zo min mogelijk risico’s worden blootgesteld. In ieder teamoverleg wordt met elkaar besproken of er nog wijzigingen of aanvullingen (nieuwe risico's) zijn. Als deze er blijken te zijn wordt het plan bijgesteld. Zo blijft het altijd actueel. 

Klik hier om ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid te bekijken.